Nemovitosti

  • Převody vlastnictví (spoluvlastnického podílu)sepis a revize smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva), transakční poradenství (rezervační smlouvy, smlouvy o úvěru), podání a komunikace s katastrem nemovitostí
  • Zajištění – zástavní smlouvy, věcná břemena, zajišťovací převod práva
  • Nájmy a podnájmy bytů, prostor určených k podnikání, budov – sepis a revize nájemních a podnájemních smluv, ukončení nájmu, revize nájemních smluv uzavřených před 1.1.2014 a uvedení do souladu s novým občanským zákoníkem

TIP! Víte, že i Vaše nájemní smlouvy, uzavřené před 1.1.2014, se od tohoto data řídí novým občanským zákoníkem a automaticky došlo ke zrušení některých ustanovení starých smluv a změně Vašich práv a povinností? Doporučuji uzavřít dodatek ke starým smlouvám, ve kterém smluvní strany přizpůsobí znění smlouvy nové legislativě.

  • Prohlášení vlastníka budovy – vymezení jednotek v budově
  • Správa nemovitostí – smlouva o správě nemovitostí, analýza nájemních smluv v budově, správa pohledávek z nájemného
  • Due diligence – prověření nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem
  • Úschova listin a finančních prostředků – úschovy finančních prostředků jsou povinně hlášeny České advokátní komoře a jsou vždy vedeny na zvláštním účtu úschov, jednotlivě zakládaným pro každou úschovu