Občanské právo

  • Občanskoprávní závazkové vztahysepis a revize smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o zápůjčce atd.), tvorba vzorových smluv, uplatnění práva z odpovědnosti za vady, odstoupení od smlouvy
  • Promlčení
  • Vypořádání spoluvlastnictví (dohoda spoluvlastníků, rozdělení, prodej věci nebo její převod)
  • Nároky z bezdůvodného obohacení
  • Postoupení pohledávek – sepis a revize smlouvy o postoupení pohledávky včetně zajištění veškerých náležitostí vyžadovaných zákonem
  • Zajištění a utvrzení dluhů – sepis a revize příslušné listiny
  • Dědické řízení – zastoupení v řízení
  • Právo fundací se zaměřením na nadace a nadační fondy – založení, změna, zrušení nadace nebo nadačního fondu; sepis a revize nadační listiny a statutu; zajištění zápisu ve veřejném rejstříku